Regulamin

Regulamin świadczenia usług DROGĄ INTERNETOWĄ

Bad Icon Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Karniszewickiej 78A, kod poczt. 95-200, NIP 7312053122, REGON 365348000, zgodnie z:

1) art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L 119 z 4.5.2016, str. 1–88) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO);

2) art. 8 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

3) Dyrektywą 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. L 178 , 17/07/2000 P. 0001 – 0016),

4) art. 1 pkt. 1 i art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287),

5) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz. L 165/1, z 18.06.2013) informuję, że:

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.badiconstore.com

prowadzony jest przez Bad Icon S.A. www.badiconstore.com , 95-200 PABIANICE, NIP 7312053122, REGON 365348000, adres poczty elektronicznej: badiconstore@gmail.com
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem Par. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.

3. Słowniczek:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.badiconstore.com

USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA - BAD ICON S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000632640, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności: ul. Karniszewicka 78A, 95-200 PABIANICE; kapitał zakładowy opłacony 100 000 zł.; adres do doręczeń: BAD ICON S.A. ul. Karniszewicka 78A, 95-200 PABIANICE, NIP 7312053122, REGON 365348000, adres poczty elektronicznej: sklep@badiconstore.com

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§2.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

- Konto,

- Formularz Zamówienia.

2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących działań przez Usługobiorcę: (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj”.

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Utworzenie Konta możliwe jest także podczas składania Zamówienia – w tym wypadku Konto zostaje utworzone wraz ze złożeniem Zamówienia.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, dokonać usunięcia Konta (rezygnacji z Konta), poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@badiconstore.com
lub też pisemnie na adres: BAD ICON S.A. ul. Karniszewicka78a, 95-200 PABIANICE.

3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „ZAMAWIAM” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie: nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

§3.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, przedstawiają się następująco: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej, tak Usługodawcy, jak i osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać: pisemnie na adres: BAD ICON S.A. ul. Karniszewicka 78A , 95-200 PABIANICE lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@badiconstore.com
4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego sposobu opisu reklamacji.

5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§4.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z Par. 2 Regulaminu.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień, przedstawia się następująco: (I) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z Par. 2 Regulaminu, (II) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej: oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. (III) Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w par. 2. pkt.3 (II) Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§5.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży:

I. Płatność przelewem tradycyjnym na konto wskazane przez sklep internetowy. PKO Bank Polski SA, numer konta: 26 1020 4900 0000 8702 3034 4191.

II. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu www.payu.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz na stronie internetowej https://www.payu.pl

IIA. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą VISA, VISA ELECTRON, MAESTRO, MASTER CARD, MASTER CARD ELECTRONIC. 

III. Płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24

Płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl. Serwis

umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę formę płatności, automatycznie zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24.pl.
Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność.

IV. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu transferuj.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

2. Termin płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Dane dotyczące transakcji takie jak typ karty kredytowej, jej numer, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej za pośrednictwem połączenia SSL.

§6.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu do Klienta, następuje w ten sposób, że:

a) NA TERENIE POLSKI 15zł dostawa z przedpłatą zaś 18zł za pobraniem, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej,

b) POZA GRANICAMI POLSKI - według cennika Poczty Polskiej (kalkulator usług zagranicznych)

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujący sposób dostawy Produktu: Przesyłka kurierska.

3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2-4 dni Roboczych na terenie Polski, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy, bądź dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć wskazanych terminów. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4. Koszty wysyłki towaru: (I) Na terenie Polski - 15 zł przedpłata zaś 18 zł pobranie (za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL) ; (II) Inne - brak informacji (obecnie nie wysyłamy zamówień po za teren Polski)

5. Sposoby płatności: (I) Na terenie Polski: (1) Przelewy24; (2) przy użyciu karty debetowej/kredytowej – PayU; (3) szybkie płatności – PayU, (II) Inne kraje: nie dotyczy.

§7.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), wyznaczają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: badiconstore@gmail.com lub pisemnie na adres: BAD ICON S.A. ul. Karniszewicka 78A,95-200 PABIANICE.

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: BAD ICON S.A. ul. Karniszewicka 78A , 95-200 PABIANICE.

7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w §7 pkt.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w §7 pkt.5 Regulaminu.

§8.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów za pośrednictwem naszej strony www.badiconstore.com, zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) - Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“ lub w drodze mediacji (szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

3. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedający wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§9.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §9 pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: badiconstore@gmail.com
lub pisemnie na adres: BAD ICON S.A. ul. Karniszewicka 78A, 95-200 PABIANICE.
Oświadczenie musi być potwierdzone odręcznym podpisem klienta - brak podpisu spoduje,
że dokument uznany będzie za nieważny.
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i wymiana”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: (I) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; (II) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: BAD ICON S.A. ul. Karniszewicka 78A , 95-200 PABIANICE

7. Produkt zwracany musi posiadać metki zewnętrzne i wewnętrzne. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Produktu.

8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: (I) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. (II) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§10.

PRAWO WYMIANY PRODUKTU

1. Niezależnie od postanowień paragrafu: 7, 8 i 9 Regulaminu Klient ma możliwość wymiany Produktu na inny Produkt dostępny w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni, od dnia otrzymania przez Klienta Produktu, bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: badiconstore@gmail.com lub też pisemnie na adres: BAD ICON S.A. ul. Karniszewicka 78A , 95-200 PABIANICE.

2.Wymiana może zostać dokonana na inny Produkt o cechach określonych przez Klienta pod warunkiem jego dostępności w Sklepie Internetowym. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do jej zwrotu. Klient proszony jest o odesłanie Produktu na adres: BAD ICON S.A. ul. Karniszewicka 78A , 95-200 PABIANICE.

3. Koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Koszt wysłania nowego Produktu do Klienta ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić Produkt niezwłocznie, nie później niż terminie czternastu dni od dnia otrzymania wymienianego Produktu przez Sprzedawcę od Klienta.

§11.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu miejsca siedziby Sprzedawcy/Usługodawcy.

§12

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Regulaminu jest Usługodawca.

2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

1) nazwisko i imiona usługobiorcy;

2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) adres zameldowania na pobyt stały;

4) adres do korespondencji;

5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;

6) adresy elektroniczne usługobiorcy.

3. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

1) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt. 2

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;

3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

4) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 1–4, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

6. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu i realizację Zamówienia.

7. Klientowi przysługuje prawo do kontroli jego danych osobowych poprzez złożenie takiego żądania Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
badiconstore@gmail.com
, w szczególności prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych i ich kopiowania, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych osobowych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy;

2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

3) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

4) żądania usunięcia danych osobowych, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

5) żądanie ograniczenia przetwarzania danych;

6) żądanie przeniesienia danych.

8. Korzystnie przez Klienta ze wskazanych uprawnień, o których mowa w pkt. 7 może zostać ograniczone lub wyłączone jedynie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do których stosowania jest zobowiązany Administrator.

9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531-03-01, kancelaria@uodo.gov.pl

§ 13.

ZMIANA REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn, w tym zmiany przepisów prawa bądź zmian organizacyjnych Sprzedawcy. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2. Klient po zmianie Regulaminu ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji regulaminu.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§14.

POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

1. Prezentacje Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

2. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,

- przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi,

- korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,

- następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie w przypadku, gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,

- szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

§15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy www.badiconstore.com - ma na względzie należytą dbałość o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

2. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy prawa, które należy stosować wprost.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium